رسالت

در این وبلاگ ،اشعار و مطالب علمی و فرهنگی اینجانب آمده است .

رسالت

در این وبلاگ ،اشعار و مطالب علمی و فرهنگی اینجانب آمده است .

رسالت

به سایت شخصی اینجانب مراجعه شود
alirejali.ir

طبقه بندی موضوعی
 • ۰
 • ۰

باسمه تعالی
حضرت معصومه
عجب! خلد برین واجب شده بر زائرانت
چرا در قم توقف کرد؟ خانم کاروانت
بیا معصومه ،خانم یک نظر کن سوی زوار
منم یک گوشه ی صحن ملائک پاسبانت
سروده شده توسط
علی رجالی و مهدی میثمی 

 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

 باسمه تعالی
حضرت عبد العظیم
بود شهر ری ،مرقد شاه عبد العظیم
تو بودی امید ری و عالم و هم زعیم
کنی جنگ با ظالم و حاکم عصر خود
تویی بهر مردم صدیق و امین و حمیم
سروده شده توسط
علی رجالی و مهدی میثمی

 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰
باسمه تعالی
امام زادگان
حضرت معصومه
غزل۲

عجب! خلد برین واجب شده بر زائرانت
چرا در قم توقف کرد؟ خانم کاروانت

بیا معصومه ،خانم یک نظر کن سوی زوار
منم یک گوشه ی صحن ملائک پاسبانت

سروده بهر تو شعری ،که باشد تهفه ی من
منم یک ذره ناچیز ناقابل ز شهر اصفهانت

چارمردان را قدم زد شاعری با ذوق دیدار
که عمری بوده ام در کاروان دوستانت

همه مشتاق دیدار و زیارت سوی بانو
بیایند و بگیرند ، دامان بی مثالت

ز شوق وعشق تو، انبوه یاران و رفیقان
گرفته دور تا دور حرم را حاج حسین وپسرانت

اماما، صاحب فیض و کرامت،مر حمت کن
بیا قسمت نما حاضر شوم در جمکرانت

همه زوار از سرتاسر اطراف ایران
بیا دستی بکش از لطف بر این عاشقانت

منم مجذوب لطف و عاشق دیدار رویت
رجالی یک نفرباشد ز جمع ذاکرانت

ز شیرینی لطفت این همه سوهان فروشی
بدارد میثمی چشمش به لطف بی کرانت

سروده شده توسط
علی رجالی و مهدی میثمی


 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

 باسمه تعالی
امام زادگان
حضرت عبد العظیم
غزل۱

بود شهر ری ،مرقد شاه عبد العظیم
تو بودی امید ری و عالم و هم زعیم

چو با آل احمد تو بودی رفیق و انیس
نباشد دگر غصه و ترس و اندوه و بیم

تویی صاحب علم و تقوا و ایمان و دین
بیا با خلوص و دل و جان زیارت کنیم

تویی مرجع مردم و پیک هادی امام
که داری دلی پاک و قلبی رئوف و سلیم

تو باشی امین امام و شدی نور چشم
که جدت حسن، مظهر صبر وباشد رحیم

کرامت، حمایت ز بیچارگان ، مشی تو
زبان زد بود عزت نفس تو ، بس عظیم

کنی جنگ با ظالم و حاکم عصر خود
تویی بهر مردم صدیق و امین و حمیم

تویی صاحب حکمت و علم و دانش بسی
صبوری تو دیده شد ، چونکه بودی حلیم

رجالی ز اهل قلم ،مرد دین، درس گیر
بیا تا شوی در عبادت، ریاضت سهیم

بدان میثمی قدر خود را در این زندگی
تو غفلت مکن از خدا ، تا نگردی رجیم

سروده شده توسط
علی رجالی و مهدی 


باسمه تعالی
امام زادگان
حضرت معصومه
غزل۲

عجب! خلد برین واجب شده بر زائرانت
چرا در قم توقف کرد؟ خانم کاروانت

بیا معصومه ،خانم یک نظر کن سوی زوار
منم یک گوشه ی صحن ملائک پاسبانت

سروده بهر تو شعری ،که باشد تهفه ی من
منم یک ذره ناچیز ناقابل ز شهر اصفهانت

چارمردان را قدم زد شاعری با ذوق دیدار
که عمری بوده ام در کاروان دوستانت

همه مشتاق دیدار و زیارت سوی بانو
بیایند و بگیرند ، دامان بی مثالت

ز شوق وعشق تو، انبوه یاران و رفیقان
گرفته دور تا دور حرم را حاج حسین وپسرانت

اماما، صاحب فیض و کرامت،مر حمت کن
بیا قسمت نما حاضر شوم در جمکرانت

همه زوار از سرتاسر اطراف ایران
بیا دستی بکش از لطف بر این عاشقانت

منم مجذوب لطف و عاشق دیدار رویت
رجالی یک نفرباشد ز جمع ذاکرانت

ز شیرینی لطفت این همه سوهان فروشی
بدارد میثمی چشمش به لطف بی کرانت

سروده شده توسط
علی رجالی و مهدی میثمی
 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

 باسمه تعالی
امام زادگان
حضرت عبد العظیم
غزل۱

بود شهر ری ،مرقد شاه عبد العظیم
تو بودی امید ری و عالم و هم زعیم

چو با آل احمد تو بودی رفیق و انیس
نباشد دگر غصه و ترس و اندوه و بیم

تویی صاحب علم و تقوا و ایمان و دین
بیا با خلوص و دل و جان زیارت کنیم

تویی مرجع مردم و پیک هادی امام
که داری دلی پاک و قلبی رئوف و سلیم

تو باشی امین امام و شدی نور چشم
که جدت حسن، مظهر صبر وباشد رحیم

کرامت، حمایت ز بیچارگان ، مشی تو
زبان زد بود عزت نفس تو ، بس عظیم

کنی جنگ با ظالم و حاکم عصر خود
تویی بهر مردم صدیق و امین و حمیم

تویی صاحب حکمت و علم و دانش بسی
صبوری تو دیده شد ، چونکه بودی حلیم

رجالی ز اهل قلم ،مرد دین، درس گیر
بیا تا شوی در عبادت، ریاضت سهیم

بدان میثمی قدر خود را در این زندگی
تو غفلت مکن از خدا ، تا نگردی رجیم

سروده شده توسط
علی رجالی و مهدی میثمی

 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

باسمه تعالی
قرآن

چه خوب است و شیرین ،کلام وحی و قرآن
کند حق و حقیقت را عیان از بهر انسان
شده نازل کلام وحی ، بر قلب محمد
شود دنیا پر از نور و صفا ، گردد گلستان

سروده شده توسط
علی رجالی و مهدی میثمی

 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰


باسمه تعالی
کتب الهی
قرآن
غزل۱

چه خوب است و شیرین ،کلام وحی و قرآن
کند حق و حقیقت را عیان از بهر انسان

شده نازل کلام وحی ، بر قلب محمد
شود دنیا پر از نور و صفا ، گردد گلستان

محمد آخرین پیک نبوت ، حافظ وحی
بیاورد تهفه ای یکتای یزدان،همچو قرآن

قرائت کردن و فهم و عمل بنمای توام
فراوان می شود در بین مردم جود و احسان

بود قرآن کتاب حکمت و علم خدایی
بیندیشی در آن ،دارد حقایق بس فراوان

کتابی پر ز گوهر، بی بدلیل و هم زر افشان
سراسر حکمت و پند است تعلیمات سبحان

کمال آدمی مدیون قرآن مجید است
بود هر آیه اش ،سر چشمه ای از عشق وایمان

اگر در راه قرآن آیی و وز آن بری فیض
شوی شاداب وخرسند و بری الطاف پنهان

رجالی هر چه خواهی در کلام حق بیابی
ببین در آن تو احکام و قصص با شرح یزدان

خدا نازل نموده میثمی پیغام خود را
ندای عترت است و آیه های نور رحمان

سروده شده توسط
علی رجالی و مهدی میثمی • علی رجالی
 • ۰
 • ۰


باسمه تعالی
کتب الهی
قرآن
غزل۱

چه خوب است و شیرین ،کلام وحی و قرآن
کند حق و حقیقت را عیان از بهر انسان

شده نازل کلام وحی ، بر قلب محمد
شود دنیا پر از نور و صفا ، گردد گلستان

محمد آخرین پیک نبوت ، حافظ وحی
بیاورد تهفه ای یکتای یزدان،همچو قرآن

قرائت کردن و فهم و عمل بنمای توام
فراوان می شود در بین مردم جود و احسان

بود قرآن کتاب حکمت و علم خدایی
بیندیشی در آن ،دارد حقایق بس فراوان

کتابی پر ز گوهر، بی بدلیل و هم زر افشان
سراسر حکمت و پند است تعلیمات سبحان

کمال آدمی مدیون قرآن مجید است
بود هر آیه اش ،سر چشمه ای از عشق وایمان

اگر در راه قرآن آیی و وز آن بری فیض
شوی شاداب وخرسند و بری الطاف پنهان

رجالی هر چه خواهی در کلام حق بیابی
ببین در آن تو احکام و قصص با شرح یزدان

خدا نازل نموده میثمی پیغام خود را
ندای عترت است و آیه های نور رحمان

سروده شده توسط
علی رجالی و مهدی میثمی


 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰

باسمه تعالی
عدل
اگر خواهی بدانی معنی عدل و عدالت
بیا بشنو حدیث شاه جان، روح ولایت
علی گفتا اگر بینی که هر کس جای خود بود
عدالت جاری است و نیست اندوه و شکایت
سروده شده توسط
علی رجالی و مهدی میثمی

 • علی رجالی
 • ۰
 • ۰


باسمه تعالی

اصول دین

عدل

غزل۵


اگر خواهی بدانی معنی عدل و عدالت

بیا بشنو حدیث شاه جان، روح ولایت


علی گفتا اگر بینی که هر کس جای خود بود

بدان جاری بود عدل و بود مبنا لیاقتقضاوت هم وکالت با عدالت در عجین است

اگر دقت نگردد موجب شر و خسارت


اگر خواهی بماند نام و یادت در دو عالم

نباشد بهتر از عدل و عدالت تا قیامت


بدان ظلم است اگر جاری نگردد عدل و انصاف

عدالت یک شعار شاخص و جان رسالت


تعالی بشر احیای قسط و عدل و داد است

پذیرد شیعیان اصلی که آن باشد عدالت


امام شیعیان آید ، کند عالم پر از داد

دعا کن در فرج، بیند بشر روی سعادت


شود دلتنگ و خواهد میثمی صاحب زمان را

خدایا اذن تو پایان دهد ظلم و شقاوت


اصول دین رجالی، عدل و توحید و نبوت

بهمراه معاد و رکن یکتای امامت


سروده شده توسط

علی رجالی و مهدی میثمی


 • علی رجالی